Aktualności


Rekrutacja
Rekrutacja
24.06.2016

Aktualności

W dniu 31.08.2016 ( środa)- w godz.11.00-13.00 pełnię dyżur w sali nr 10. Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, które chcą zapisać się na studia lub zdobyć dodatkowe informacje.

 

Uwaga absolwenci!

Odbiór dyplomów w dniu 31.08.2016 od godz. 13.30- zapraszam tylko te osoby, które otrzymały ode mnie indywidualnego maila z informacją. Nie otrzymałam jeszcze wszystkich dyplomów- proszę nie przyjeżdżać bez potwierdzenia czy dany dyplom jest. Informuję, że przed godziną 13.30 mam spotkanie z nowymi studentami i nie mogę poświęcić Państwu czasu- proszę o przybycie po godz.13.30 i tylko osoby powiadomione przeze mnie.

 

 

Uwaga!

Trwają zapisy na studia podyplomowe , licencjackie, magisterskie
( rok akademicki 2016/2017).
Kontakt i wszelkie informacje pod nr tel.889 395 088
e- mail: studiaboleslawiec@gmail.com

studia podyplomowe trzysemestralne- Czas trwania: 3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym

Istnieje możliwość studiowania dwóch kierunków studiów podyplomowych jednocześnie ( plan zajęć to zapewnia). Pierwszy kierunek płatny 100%, drugi 50% czesnego. Dla osób zapisujących się na studia podyplomowe  w czerwcu - zniżka specjalna- 400 zł. Zapraszamy!

 

studia podyplomowe- kierunki:


pedagogiczne:

- LOGOPEDIA- 1200 zł za semestr ( 4 semestry)
- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- SOCJOTERAPIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- DORADZTWO ZAWODOWE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA LECZNICZA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCH.- PEDAGOGICZNĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIBLIOTEKOZNAWSTWO- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

nowości (studia podyplomowe):
- WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO ( DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I- III) - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
- REWALIDACJA- 1200 zł za sem (4 semestry)
- GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- INFORMATYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- TECHNIKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- MATEMATYKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- JĘZYKA POLSKI- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- GEOGRAFIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- HISTORIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PLASTYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WIEDZA O SPOLECZEŃSTWIE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYRODA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIOLOGIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

 

- niepedagogiczne:
- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

 

studia licencjackie- kierunek pedagogika- spaecjalności:
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1500 zł za semestr
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA- 1500 zł za semestr
-  BIBLIOTEKOZNAWSTWO  I DORDZTWO ZAWODOWE- 1500 zł za semestr

 

 

studia magisterskie- pedagogiczne

Szczególowe informacje po 2.07.2016

rekrutacja
rekrutacja
21.06.2016

Aktualności


Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do zapisania się już teraz na studia podyplomowe. Przypominam, że wszystkie osoby zgłaszające się na studia w czerwcu otrzymują zniżkę czesnego o 400 zł.
Wystarczy tylko wypełnić druk podania na studia podyplomowe ( znajduje się na na niniejszej stronie- " Rekrutacja na studia")
Proszę wypełnić podanie i dostarczyć je do mnie w każdą sobotę i niedzielę czerwca- lub wysłać elektronicznie na adres: studiaboleslawiec@gmail.com

egzamin
egzamin
21.06.2016

Aktualności


Aktualności
HARMONOGRAM EGZAMINU 26.06.2016r- Terapia pedagogiczna z arteterapią

Egzamin
Egzamin
21.06.2016

Aktualności

Aktualności
HARMONOGRAM EGZAMINU  25.06.2016r- Terapia pedagogiczna z arteterapią

EGZAMIN
EGZAMIN
14.06.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 19.06.2016r- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

EGZAMIN
EGZAMIN
14.06.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 18.06.2016r- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r

HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r   OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

19.05.2016

Aktualności

 Proszę sprawdzić I i II część pytań- poniżej w dwóch wiadomościach

19.05.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin z wczesnoszkolnej i przedszkolnej- część I

11.05.2016

Aktualności

04.05.2016

Aktualności

Lista osób, przystępujących do egzaminu dnia 08.05.2016 r.- godzina egzaminu może ulec przesunięciu o kilka minut

02.05.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin z oligofrenopedagogiki:
1. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej.
2. Etiologia niepełnosprawności intelektualnej.
3. Kryteria niepełnosprawności intelektualnej.
4. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
5. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
6. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
7. Podstawowe pojęcia: rewalidacja, rehabilitacja, reedukacja, kompensacja, korektura, usprawnianie, dynamizowanie.
8. Rozwój społeczny. Agresja i przestępczość niepełnosprawnych intelektualnie.
9. Autyzm wczesnodziecięcy (przyczyny, objawy). Metody pracy, postępowanie terapeutyczne.
10. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Czynniki je wyznaczające;
11. Omówienie metod wykorzystywanych w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo .
12. Cele, przedmiot i zadania oligofrenopedagogiki.
13. Kształcenie specjalne w polskim systemie edukacyjnym.
14. Założenia i zasady rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie.
15. Zespół Aspergera (ZA) – przyczyny, objawy.
16. Propozycje i wskazówki dla nauczyciela pracującego z dzieckiem z ZA.
17. Metoda czytania globalnego.
18. Deontologia zawodu pedagoga specjalnego.
19. Praca z rodzicami dzieci upośledzonych umysłowo (uwzględnić etapy – reakcje związane z narodzinami i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego)
20. Ortodydaktyka – pojęcie, zasady.
21. Praca indywidualna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim. Działania, które można wykorzystać na różnych poziomach rozwoju.
22. Mózgowe Porażenie Dziecięce – definicja, przyczyny, objawy, rodzaje, postępowanie terapeutyczne.
23. Popularne metody rehabilitacji dzieci z MPD.
24. Charakterystyka dziecka upośledzonego w stopniu lekkim. Przykłady ćwiczeń usprawniających zaburzenia sfery poznawczej.
25. Zespół Downa – istota, przyczyny, cechy charakterystyczne dziecka z ZD, choroby współistniejące.
26. Postępowanie terapeutyczne w pracy z dzieckiem z ZD.
27. Metoda Ośrodków Pracy – istota i jej znaczenie rewalidacyjne. Podaj różne propozycje dotyczące zajęć wstępnych.
28. Rola pedagoga specjalnego w procesie rewalidacji.
29. Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze sprawnymi rówieśnikami.
30. Problem seksualności osób głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie.
31. Jaką formą pomocy powinien być objęty na terenie szkoły uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ?
32. Specyficzne właściwości procesu uczenia się uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. .
33. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
34. Wpływ rodziny na stymulację poznawczych funkcji dziecka.
35. Co to jest nauczanie indywidualne ?
36. Medyczne aspekty padaczki. Postępowanie w trakcie napadu epileptycznego.
37. Codzienne problemy osób chorych na epilepsję.
38. Wymień podstawowe zadania internatu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i krótko je omów .
39. Czym jest arteterapia? Omów cele arteterapii.
40. Omów zastosowanie arteterapii.
41. Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze dziedziny arteterapii
42. Podaj przykład zastosowania arteterapii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
43. Wymień 3 techniki arteterapeutyczne i krótko je scharakteryzuj.
44. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami – Finger-Painting ?
45. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?
46. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma tworzenie mandali?
47. Wymień cele psycho- i poza psychoterapeutyczne muzykoterapii według T.Natansona.
48. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnych?
49. Z czyjej inicjatywy może być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnej?
50. Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnej?
51. Wymień rodzaje zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej. Podaj czas ich trwania i liczbę uczestników.
52. W jakich przypadkach jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom (uczniom) w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnej?
53. Przedstaw postępowanie w stosunku do dziecka (ucznia) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej.
54. Omów rolę komunikacji niewerbalnej w relacji nauczyciel – dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
55. Metoda „ Porannego Kręgu”- jako jedna z propozycji stymulacji zmysłów dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Główne założenia i etapy pracy stymulacji polisensorycznej według pór roku.
56. Znaczenie prawidłowego pozycjonowania ucznia niepełnosprawnego podczas zajęć.
57. Wymień i opisz główne cele terapii behawioralnej.
58. Wyjaśnij definicję podpowiedzi w terapii behawioralnej, wymień i scharakteryzuj jej rodzaje.
59. Co to jest diagnoza funkcjonalna?
60. Jaka powinna być diagnoza funkcjonalna?
61. Na co należy zwracać uwagę dokonując diagnozy funkcjonalnej?
62. Źródła diagnozy funkcjonalnej
63. Omów wybrane narzędzie do diagnozy
64. Omów wybraną metodę nauczania całościowego
65. Omów wybraną metodę opartą o kontakt z ciałem
66. Omów wybraną alternatywną/wspomagającą metodę komunikacji
67. Omów wybraną metodę aktywizującą zmysły.

20.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – TERAPIA PEDAGOGICZNA

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
04.04.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin- kierunek: przygotowanie pedagogiczne proszę rozwinąć szczegóły i odczytać drugą część pytań.
Pytania będą dobrane losowo po 3 w każdym zestawie.
DZIAŁ I
1. Pojęcie , podział i omówienie metod nauczania.
2. Pojęcie, podział i omówienie zasad nauczania.
3. Pojęcie i podział środków dydaktycznych.
4. Pojęcie i podział form organizacyjnych nauczania
5. Sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Jakie są funkcje oceniania?
6. Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia lekcji.
7. Opisz cztery rodzaje uczenia się pozwalające na wyodrębnienie rodzajów nauczania w procesie wielostronnego kształcenia wg. W. Okonia.
8. Ogniwa procesu uczenia wg. Okonia.
9. Wyniki procesu kształcenia to wypadkowa wielu czynników. Proszę wymienić i omówić trzy z nich.
10. Pojęcie indywidualizacji. W jaki sposób można zindywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniem zdolnym/ mającym problemy w nauce?
11. Proszę wymienić cechy pomocne w kierowaniu klasą i budowaniu własnego autorytetu.
12. Co rozumie się pod pojęciem specjalnych potrzeb edukacyjnych? Wymień uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli to nieodłączny element ich pracy . W środowisku szkolnym corocznie opracowuje się plan WDN. Proszę określić formy najczęściej uwzględniane w tym planie.
14. Proszę wymienić aspekty prawne tworzące podstawowa politykę oświatową państwa.
15. Proszę wymienić stopnie awansu zawodowego nauczycieli i omówić .
16. Schemat (budowa) konspektu lekcji.
17. Jak rozumie Pan/ Pani nauczanie polisensoryczne.
18. Cele ogólne i cele operacyjne kształcenia.
19. Praca domowa ucznia. Warunki efektywności i zasady zadawania pracy domowej.
20. Wycieczka szkolna- pojęcie, rodzaje, fazy, zasady organizacji.
21. Taksonomia celów wg. B. Niemierki.
22. Formy organizacyjne kształcenia: lekcja jako podstawowa forma kształcenia, struktura lekcji
i typy lekcji.
23. Krótko omówić obiektywne i subiektywne źródła trudności nauczyciela w zakresie kontroli
i oceny osiągnięć szkolnych ucznia
29.Scharakteryzować najczęściej popełniane błędy w planowaniu zajęć dydaktycznych.
30. Omówić podstawową dokumentację, którą musi prowadzić w swojej pracy nauczyciel ( a także wychowawca).
31. Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych.
32. Formy i metody kontroli osiągnięć uczniów.
33. Organizacja pracy nauczyciela.

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

15.08.2015

Aktualności