Aktualności


HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 11.06.2016r

 

 P.PAŁASZ godz.8.30

P.DEMKIW godz.8.45

P.ANNA KOZŁOWSKA 9.00

P.DUBAS 9.15

P.CZARNOTA 9.30

P.ZAJĄC 9.45

P.PIWOWARSKA 10.00

P.KUŚMIERZ 10.15

P.BUTRYMOWICZ 10.30

P.PIASKOWSKA 10.45

P.PELC 11.00

P.ZIEMBA 11.15

P.WÓJTOWICZ 11.30

P.KONIECZNA 11.45

P.KRAJEWSKA  12.00

P.SZCZUDLIK 12.15

P.KONIECZNA 12.30

P.WIŚNIEWSKA 12.45

13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

P. CHOJECKA-14.00

P.MIŚ 14.15

P.ROPICKA 14.30

P.SZEWCZYK 14.45

P. MAZUR-15,00

P.MUNIAK- 15.10

P.JÓZEFÓW- 15,20

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 05.06.2016r   OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r
HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r
22.05.2016

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU 04.06.2016r- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

19.05.2016

Aktualności

 Proszę sprawdzić I i II część pytań- poniżej w dwóch wiadomościach

19.05.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin z wczesnoszkolnej i przedszkolnej- część I

11.05.2016

Aktualności

04.05.2016

Aktualności

Lista osób, przystępujących do egzaminu dnia 08.05.2016 r.- godzina egzaminu może ulec przesunięciu o kilka minut

04.05.2016

Aktualności

Lista osób przystępujących do egzaminu dyplomowego z logopedii w dniu 7.05:

02.05.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin z oligofrenopedagogiki:
1. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej.
2. Etiologia niepełnosprawności intelektualnej.
3. Kryteria niepełnosprawności intelektualnej.
4. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
5. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
6. Psychologiczna charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,; procesy orientacyjno- poznawcze; spostrzeganie, zdolność do koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnia, myślenie, mowa.
7. Podstawowe pojęcia: rewalidacja, rehabilitacja, reedukacja, kompensacja, korektura, usprawnianie, dynamizowanie.
8. Rozwój społeczny. Agresja i przestępczość niepełnosprawnych intelektualnie.
9. Autyzm wczesnodziecięcy (przyczyny, objawy). Metody pracy, postępowanie terapeutyczne.
10. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Czynniki je wyznaczające;
11. Omówienie metod wykorzystywanych w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo .
12. Cele, przedmiot i zadania oligofrenopedagogiki.
13. Kształcenie specjalne w polskim systemie edukacyjnym.
14. Założenia i zasady rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie.
15. Zespół Aspergera (ZA) – przyczyny, objawy.
16. Propozycje i wskazówki dla nauczyciela pracującego z dzieckiem z ZA.
17. Metoda czytania globalnego.
18. Deontologia zawodu pedagoga specjalnego.
19. Praca z rodzicami dzieci upośledzonych umysłowo (uwzględnić etapy – reakcje związane z narodzinami i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego)
20. Ortodydaktyka – pojęcie, zasady.
21. Praca indywidualna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim. Działania, które można wykorzystać na różnych poziomach rozwoju.
22. Mózgowe Porażenie Dziecięce – definicja, przyczyny, objawy, rodzaje, postępowanie terapeutyczne.
23. Popularne metody rehabilitacji dzieci z MPD.
24. Charakterystyka dziecka upośledzonego w stopniu lekkim. Przykłady ćwiczeń usprawniających zaburzenia sfery poznawczej.
25. Zespół Downa – istota, przyczyny, cechy charakterystyczne dziecka z ZD, choroby współistniejące.
26. Postępowanie terapeutyczne w pracy z dzieckiem z ZD.
27. Metoda Ośrodków Pracy – istota i jej znaczenie rewalidacyjne. Podaj różne propozycje dotyczące zajęć wstępnych.
28. Rola pedagoga specjalnego w procesie rewalidacji.
29. Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze sprawnymi rówieśnikami.
30. Problem seksualności osób głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie.
31. Jaką formą pomocy powinien być objęty na terenie szkoły uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ?
32. Specyficzne właściwości procesu uczenia się uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. .
33. Kontrola wiadomości i umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
34. Wpływ rodziny na stymulację poznawczych funkcji dziecka.
35. Co to jest nauczanie indywidualne ?
36. Medyczne aspekty padaczki. Postępowanie w trakcie napadu epileptycznego.
37. Codzienne problemy osób chorych na epilepsję.
38. Wymień podstawowe zadania internatu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i krótko je omów .
39. Czym jest arteterapia? Omów cele arteterapii.
40. Omów zastosowanie arteterapii.
41. Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze dziedziny arteterapii
42. Podaj przykład zastosowania arteterapii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
43. Wymień 3 techniki arteterapeutyczne i krótko je scharakteryzuj.
44. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami – Finger-Painting ?
45. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?
46. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma tworzenie mandali?
47. Wymień cele psycho- i poza psychoterapeutyczne muzykoterapii według T.Natansona.
48. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnych?
49. Z czyjej inicjatywy może być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnej?
50. Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnej?
51. Wymień rodzaje zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej. Podaj czas ich trwania i liczbę uczestników.
52. W jakich przypadkach jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom (uczniom) w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnej?
53. Przedstaw postępowanie w stosunku do dziecka (ucznia) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej.
54. Omów rolę komunikacji niewerbalnej w relacji nauczyciel – dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
55. Metoda „ Porannego Kręgu”- jako jedna z propozycji stymulacji zmysłów dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Główne założenia i etapy pracy stymulacji polisensorycznej według pór roku.
56. Znaczenie prawidłowego pozycjonowania ucznia niepełnosprawnego podczas zajęć.
57. Wymień i opisz główne cele terapii behawioralnej.
58. Wyjaśnij definicję podpowiedzi w terapii behawioralnej, wymień i scharakteryzuj jej rodzaje.
59. Co to jest diagnoza funkcjonalna?
60. Jaka powinna być diagnoza funkcjonalna?
61. Na co należy zwracać uwagę dokonując diagnozy funkcjonalnej?
62. Źródła diagnozy funkcjonalnej
63. Omów wybrane narzędzie do diagnozy
64. Omów wybraną metodę nauczania całościowego
65. Omów wybraną metodę opartą o kontakt z ciałem
66. Omów wybraną alternatywną/wspomagającą metodę komunikacji
67. Omów wybraną metodę aktywizującą zmysły.

20.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – TERAPIA PEDAGOGICZNA

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
04.04.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin- kierunek: przygotowanie pedagogiczne proszę rozwinąć szczegóły i odczytać drugą część pytań.
Pytania będą dobrane losowo po 3 w każdym zestawie.
DZIAŁ I
1. Pojęcie , podział i omówienie metod nauczania.
2. Pojęcie, podział i omówienie zasad nauczania.
3. Pojęcie i podział środków dydaktycznych.
4. Pojęcie i podział form organizacyjnych nauczania
5. Sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Jakie są funkcje oceniania?
6. Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia lekcji.
7. Opisz cztery rodzaje uczenia się pozwalające na wyodrębnienie rodzajów nauczania w procesie wielostronnego kształcenia wg. W. Okonia.
8. Ogniwa procesu uczenia wg. Okonia.
9. Wyniki procesu kształcenia to wypadkowa wielu czynników. Proszę wymienić i omówić trzy z nich.
10. Pojęcie indywidualizacji. W jaki sposób można zindywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniem zdolnym/ mającym problemy w nauce?
11. Proszę wymienić cechy pomocne w kierowaniu klasą i budowaniu własnego autorytetu.
12. Co rozumie się pod pojęciem specjalnych potrzeb edukacyjnych? Wymień uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli to nieodłączny element ich pracy . W środowisku szkolnym corocznie opracowuje się plan WDN. Proszę określić formy najczęściej uwzględniane w tym planie.
14. Proszę wymienić aspekty prawne tworzące podstawowa politykę oświatową państwa.
15. Proszę wymienić stopnie awansu zawodowego nauczycieli i omówić .
16. Schemat (budowa) konspektu lekcji.
17. Jak rozumie Pan/ Pani nauczanie polisensoryczne.
18. Cele ogólne i cele operacyjne kształcenia.
19. Praca domowa ucznia. Warunki efektywności i zasady zadawania pracy domowej.
20. Wycieczka szkolna- pojęcie, rodzaje, fazy, zasady organizacji.
21. Taksonomia celów wg. B. Niemierki.
22. Formy organizacyjne kształcenia: lekcja jako podstawowa forma kształcenia, struktura lekcji
i typy lekcji.
23. Krótko omówić obiektywne i subiektywne źródła trudności nauczyciela w zakresie kontroli
i oceny osiągnięć szkolnych ucznia
29.Scharakteryzować najczęściej popełniane błędy w planowaniu zajęć dydaktycznych.
30. Omówić podstawową dokumentację, którą musi prowadzić w swojej pracy nauczyciel ( a także wychowawca).
31. Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych.
32. Formy i metody kontroli osiągnięć uczniów.
33. Organizacja pracy nauczyciela.

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

15.08.2015

Aktualności