Aktualności


20.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnych?
2. Jakie rozporządzenia regulują zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach szkołach i placówkach ogólnodostępnych?
3. Z czyjej inicjatywy może być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnych?
4. Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu, szkole lub placówce ogólnodostępnej?
5. Wymień rodzaje zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej. Podaj czas ich trwania i liczbę uczestników.
6. W jakich przypadkach jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom (uczniom) w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnej?
7. Przedstaw postępowanie w stosunku do dziecka (ucznia) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej.
8. Czym jest terapia pedagogiczna. Podaj cel główny terapii pedagogicznej.
9. Wymień i krótko omów zasady terapii pedagogicznej.
10. Na czym polega zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego w procesie terapii pedagogicznej.
11. Na czym polega zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania w procesie terapii pedagogicznej.
12. Na czym polega zasada korekcji zaburzeń w procesie terapii pedagogicznej.
13. Na czym polega zasada systematyczności i zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego w procesie terapii pedagogicznej.
14. Omów czynniki wpływające na jakość i skuteczność działań psychoterapeutycznych w procesie terapii pedagogicznej.
15. Wymień i omów etapy terapii pedagogicznej.
16. Omów strukturę jednostki metodycznej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
17. Omów zasady organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem pracy z dzieckiem na różnych etapach edukacyjnych.
18. Na czym polega diagnoza dziecka przed planowaniem pracy terapeutycznej (terapii pedagogicznej)?
19. Co powinien zawierać program terapii pedagogicznej. Omów strukturę programu.
20. Dokonaj podziału specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania wg. charakteru obserwowanych zaburzeń w czytaniu i pisaniu (czyli rodzaju najczęściej spotykanych objawów).
21. Omów etiologię dysleksji.
22. Wymień symptomy dysleksji u dzieci w zakresie umiejętności pisania.
23. Wymień symptomy dysleksji u dzieci w zakresie umiejętności czytania.
24. Wymień symptomy dysleksji u dzieci w zakresie umiejętności rysowania.
25. Wymień symptomy dysleksji u dzieci w zakresie umiejętności wypowiadania się.
26. Omów trudności matematyczne mogące wystąpić u dzieci dyslektycznych.
27. Omów trudności dzieci dyslektycznych , które można zaobserwować na zajęciach wychowania fizycznego.
28. Krótko scharakteryzuj model diagnozy dysleksji wg M.Bogdanowicz.
29. Proszę podać przykłady ćwiczeń usprawniających analizator wzrokowy.
30. Proszę podać przykłady ćwiczeń usprawniających analizator słuchowy .
31. Jak trudności w uczeniu się matematyki sklasyfikowała E. Gruszczyk - Kolczyńska?
32. Dziecko lubi pisać, ponieważ...- proszę podać te elementy w rozwoju dziecka od najmłodszych lat życia, które stymulują rozwój umiejętności pisania.
33. Proszę podać syndromy rozwoju dziecka, które wskazują na konieczność interwencji specjalistycznej.
34. W jakiej sytuacji nie można mówić o diagnozie dysleksji?
35. Przedstaw model profilaktyki i pomocy terapeutycznej w Polsce według prof. M. Bogdanowicz.
36. Które dzieci obciążone są ryzykiem dysleksji?
37. Jakie czynniki wspomagają specjalistę terapii pedagogicznej i ucznia w osiąganiu celów terapeutycznych, a jakie utrudniają osiągnięcie tych celów.
38. Jak rozbudzać motywację uczniów dyslektycznych?
39. Rola rodziców w procesie terapii dysleksji - jak z nimi rozmawiać?
40. Proszę wymienić syndromy funkcjonowania ucznia w szkole, które wskazują na występowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych.
41. Czym jest lateralizacja?. Podaj typy lateralizacji i omów sposoby badania lateralizacji.
42. Czym jest ADHD. Omów zalecenia do pracy z dzieckiem z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
43. Omów zalecenia do pracy z dzieckiem zdolnym.
44. Czym jest Zespół Aspergera. Omów zalecenia do pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera.
45. Czym są zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży? Omów zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi.
46. Omów zalecenia do pracy z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym.
47. Czym jest arteterapia? Omów cele arteterapii.
48. Omów zastosowanie arteterapii na zajęciach terapii pedagogicznej.
49. Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze dziedziny arteterapii
50. Podaj przykłady zastosowania arteterapii w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji.
51. Wyjaśnij czym jest plastykoterapia? Podaj przykład zastosowania terapeutycznego plastykoterapii.
52. Wyjaśnij czym jest biblioterapia? Podaj przykład zastosowania terapeutycznego biblioterapii.
53. Wyjaśnij czym jest muzykoterapia? Podaj przykład zastosowania terapeutycznego muzykoterapii.
54. Wyjaśnij czym jest dramatoterapia? Podaj przykład zastosowania terapeutycznego dramatoterapii.
55. Wyjaśnij czym jest choreoterapia ? Podaj przykład zastosowania terapeutycznego choreoterapii.
56. Omów zastosowanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą?
57. Wymień 3 techniki arteterapeutyczne i krótko je scharakteryzuj.
58. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami – Finger-Painting ?
59. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?
60. Jakie zastosowanie terapeutyczne ma tworzenie mandali?
61. Wymień cele psycho- i poza psychoterapeutyczne muzykoterapii według T.Natansona.
62. Czym jest bajkoterapia? Omów rodzaje bajek terapeutycznych w kotekście pracy z dzieckiem na zajęciach terapii pedagogicznej.
63. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo? Uzasadnij odpowiedź.
64. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji uwagi? Uzasadnij odpowiedź.
65. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem nieśmiałym? Uzasadnij odpowiedź.
66. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem z fobią społeczną? Uzasadnij odpowiedź.
67. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym? Uzasadnij odpowiedź.
68. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem z dysgrafią? Uzasadnij odpowiedź.
69. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się? Uzasadnij odpowiedź.
70. Jakie techniki arteterpeutyczne można wykorzystać w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera? Uzasadnij odpowiedź.
71. Podaj przykłady ćwiczeń na materiale bezliterowym stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
72. Podaj przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
73. Podaj przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję i pamięć słuchową i koordynację słuchowo – ruchową stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
74. Podaj przykłady ćwiczeń na materiale literowym stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
75. Podaj przykłady ćwiczeń w czytaniu stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
76. Podaj przykłady ćwiczeń w pisaniu stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
77. Podaj przykłady ćwiczeń i zabaw rozwijających ogólną sprawność ruchową oraz sprawności manualne.
78. Podaj przykłady ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi stosowanych na zajeciach korekcyjno-kompensacyjnych.
79. Jakie formy pomocy powinny być udzielone dziecku z głęboką dysleksją rozwojową w szkole?
80. Co to znaczy , że dziecko znajduje się w grupie ryzyka dysleksji? Omów wskazówki do pracy z takim dzieckiem.

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
04.04.2016

Aktualności

Zagadnienia na egzamin- kierunek: przygotowanie pedagogiczne
Pytania będą dobrane losowo po 3 w każdym zestawie.
DZIAŁ I
1. Pojęcie , podział i omówienie metod nauczania.
2. Pojęcie, podział i omówienie zasad nauczania.
3. Pojęcie i podział środków dydaktycznych.
4. Pojęcie i podział form organizacyjnych nauczania
5. Sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Jakie są funkcje oceniania?
6. Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia lekcji.
7. Opisz cztery rodzaje uczenia się pozwalające na wyodrębnienie rodzajów nauczania w procesie wielostronnego kształcenia wg. W. Okonia.
8. Ogniwa procesu uczenia wg. Okonia.
9. Wyniki procesu kształcenia to wypadkowa wielu czynników. Proszę wymienić i omówić trzy z nich.
10. Pojęcie indywidualizacji. W jaki sposób można zindywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniem zdolnym/ mającym problemy w nauce?
11. Proszę wymienić cechy pomocne w kierowaniu klasą i budowaniu własnego autorytetu.
12. Co rozumie się pod pojęciem specjalnych potrzeb edukacyjnych? Wymień uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli to nieodłączny element ich pracy . W środowisku szkolnym corocznie opracowuje się plan WDN. Proszę określić formy najczęściej uwzględniane w tym planie.
14. Proszę wymienić aspekty prawne tworzące podstawowa politykę oświatową państwa.
15. Proszę wymienić stopnie awansu zawodowego nauczycieli i omówić .
16. Schemat (budowa) konspektu lekcji.
17. Jak rozumie Pan/ Pani nauczanie polisensoryczne.
18. Cele ogólne i cele operacyjne kształcenia.
19. Praca domowa ucznia. Warunki efektywności i zasady zadawania pracy domowej.
20. Wycieczka szkolna- pojęcie, rodzaje, fazy, zasady organizacji.
21. Taksonomia celów wg. B. Niemierki.
22. Formy organizacyjne kształcenia: lekcja jako podstawowa forma kształcenia, struktura lekcji
i typy lekcji.
23. Krótko omówić obiektywne i subiektywne źródła trudności nauczyciela w zakresie kontroli
i oceny osiągnięć szkolnych ucznia
29.Scharakteryzować najczęściej popełniane błędy w planowaniu zajęć dydaktycznych.
30. Omówić podstawową dokumentację, którą musi prowadzić w swojej pracy nauczyciel ( a także wychowawca).
31. Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych.
32. Formy i metody kontroli osiągnięć uczniów.
33. Organizacja pracy nauczyciela.

04.04.2016

Aktualności

PYTANIA EGZAMINACYJNE – KIERUNEK PLASTYKA

15.08.2015

Aktualności