Kierunki kształcenia


Przygotowanie pedagogiczne

Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia słuchaczom uzyskanie wiedzy z zakresu:
- pedagogiki ogólnej
- teorii kształcenia (dydaktyki ogólnej)
- teorii wychowania
Oferta jest kierowana do nauczycieli, którzy wykonują pracę dydaktyczną w szkole lub innej placówce oświatowej bez wymaganych kwalifikacji pedagogicznych, których uzyskanie jest konieczne dla ugruntowania statusu zawodowego oraz do osób, które zamierzają wykonywać pracę w charakterze nauczyciela lub wychowawcy.

 


 

 
Oligofrenopedagogika
Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie lub licencjackie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

 

 

Socjoterapia

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach w WSKPiSM nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria.


 

Logopedia

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opis studiów:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Ramowy program studiów

1. Pedagogika działań twórczych
2. Pedagogika zabawy
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
5. Diagnoza pedagogiczna
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
7. Terapia pedagogiczna
8. Edukacja polonistyczna z metodyką
9. Edukacja matematyczna z metodyką
10. Edukacja środowiskowa z metodyką
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I pomocy
17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
19. Praktyka – edukacja przedszkolna
20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna