KIERUNKI


Studia podyplomowe
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych  zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Kierunki i ceny:

Kierunki pedagogiczne:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa-  1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Biologia w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Chemia w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Dydaktyka języka obcego (język angielski lub niemiecki)- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Doradztwo zawodowe - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Edukacja dla bezpieczeństwa - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Oligofrenopedagogika- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Fizyka w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Geografia w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna-1000 zł za semestr ( 3 semestry) 
Historia w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry) 
Informatyka z programowaniem w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Język polski w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry) 
Logopedia -1300 zł za semestr ( 4 semestry)
Matematyka w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Muzyka w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry) 
Przedsiębiorczość w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Przygotowanie pedagogiczne - n1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Przyroda w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Resocjalizacja -1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Socjoterapia-1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Technika w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Terapia pedagogiczna - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną-1300 zł za semestr ( 3 semestry)
Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski lub niemiecki)-1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 3600 (3 semestry)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną-3900 (3 semestry)
Wiedza o społeczeństwie w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Wychowanie do życia w rodzinie- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Wychowanie fizyczne w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Zarządzanie oświatą- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

Kierunki administracyjne:

Administracja publiczna- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
E-administracja- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Kontrola zarządcza- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Samorząd terytorialny- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

Pozostałe kierunki:

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe - 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Logistyka- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Organizacja pomocy społecznej- 1200 zł za semestr ( 2 semestry) 
Prawo zamówień publicznych- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie w biznesie- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie w ochronie zdrowia- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie zasobami ludzkimi- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:

 Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia)
 Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia)
 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia jednolite 5 letnie
 Pedagogika specjalna – studia jednolite 5 letnie

 

 

Studia licencjackie- I-go stopnia
Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością, np. licencjat filologii w zakresie filologii hiszpańskiej. Absolwent studiów I stopnia, po zdaniu egzaminu dyplomowego, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia wyższej uczelni.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). Oferujemy studia w systemie niestacjonarnym. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnia dostosowała programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywnie przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, zwiekszając możliwości zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia.

 

Kierunki - studia I-stopnia: 
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Doradztwo zawodowe i personalne
3. Pedagogika krayminologiczno-sądowa
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

 

Cennik: I i II semestr- 1680 zł, pozostałe semestry 1890 zł

 

Studia magisterskie-II-go stopnia

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie) umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

 

Kierunki- studia II-go stopnia
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Doradztwo zawodowe i personalne
3. Pedagogika krayminologiczno-sądowa
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

6. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( dla absolwentów studiów I- go stopnia- licencjackich z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

 

Cennik: I i II semestr- 1890 zł, pozostałe semestry 1990 zł

 

Pedagogika specjalna- studia jednolite 5- letnie 

Kierunki:

Resocjalizacja z socjoterapią
Spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Tyflopedagogika


Cennik: I i II semestr- 1890 zł, pozostałe semestry 1990 zł

 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- studia jednolite pięcioletnie

 
Cennik: I i II semestr- 1890 zł, pozostałe semestry 1990 zł